ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter, som retter sig mod Tversted og Uggerby sognes særpræg som landsbyer og turistmål.

Stillingen som kirkesanger omfatter:

  • · Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste
  • · Solosang ved kirkelige handlinger
  • · Udvikling og varetagelse af babysalmesang og kirkemusikalsk legestue
  • · Medvirke ved spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester og arrangementer
  • · Kontakt til skoler og institutioner, musikskolen mv.
    Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.

Hos os vil du opleve et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, sognepræsten, det øvrige personale, menighedsrådene samt frivillige medarbejdere.

Stillingen vil som en forsøgsperiode være tidsbegrænset – og ønskes besat i en toårig periode med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 15 timer pr. uge.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand og Tversted Menighedsråd Elsebeth Madvig, tlf. 2444 2399 og formand Uggerby Menighedsråd Agnethe Nielsen tlf. 2331 9927
Se også: www.tversted-pastorat.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 31. juli 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde prøvesyngning og samtaler torsdag 11. august og evt. tirsdag 18. august 2020.

Ved ansættelsen er der tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

 

Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter, som retter sig mod Tversted og Uggerby sognes særpræg som landsbyer og turistmål.


Stillingen som kirkesanger omfatter
:

? Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i sognene og kapeller, hvor sognepræsten gør tjeneste

? Solosang ved kirkelige handlinger

? Udvikling og varetagelse af babysalmesang og kirkemusikalsk legestue

? Medvirke ved spaghettigudstjenester og andre særgudstjenester og arrangementer

? Kontakt til skoler og institutioner, musikskolen mv.

Vi forventer, at ansøgere er kendte med Folkekirkens gudstjeneste og den kristne tro. Det vil være en fordel at kunne læse noder.


Hos os vil du opleve 
et behageligt samarbejdsklima og mærke en opbakning - også til de områder, hvor du evt. kan tilføje nye kirkelige værdier. Du vil komme til at indgå i et kreativt samarbejde med vores organist, sognepræsten, det øvrige personale, menighedsrådene samt frivillige medarbejdere.


Stillingen
 vil som en forsøgsperiode være tidsbegrænset – og ønskes besat i en toårig periode med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 15 timer pr. uge.


Ansættelse af en kirkesanger 
er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.


Årslønnen
 for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 289.193,45 kr. (nutidskroner).
Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Menighedsrådenes forslag til lønniveau er ved ansættelsen fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand og Tversted Menighedsråd Elsebeth Madvig, tlf. 2444 2399 og formand Uggerby Menighedsråd Agnethe Nielsen tlf. 2331 9927
Se også: www.tversted-pastorat.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tversted Menighedsråd på mail: 8482fortrolig@SOGN.DK senest den 31. juli 2020 kl. 12.00. Vi forventer at afholde prøvesyngning og samtaler torsdag 11. august og evt. tirsdag 18. august 2020.

Ved ansættelsen er der tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest.


 

 

Organist ved Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift

En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi ønsker en organist med god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde.

Organisten skal i samarbejde med organistassistenten varetage gudstjenester, kirkelige handlinger i begge kirker, koncerter, tjenester på plehjem.

Skive Sogn har 10.500 indbyggere, 8 ansatte i sognet samt 3 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet som et levende bysogn med god kirkegang og stor interesser for korsang og musik. Til kirkerne er der knyttet børne-juniorkor og voksenkor. Assistenten leder kirkens børne-juniorkor. Begrænset deltagelse i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Der er gensidig vikarforpligtelse organisterne imellem.

Skive har musikskole og et velfungerende musikliv i byen.

Orglet i Skive kirke: P. Bruhn & Søn 1985; 43 stemmer

Orglet i Vor Frue kirke: Poul-Gerhard Andersen 1965; 19 stemmer

Der er flygel i Skive Kirke og i Skive Sognegaard (korlokalet). Der er ligeledes et klokkespil i Skive Kirke med 25 klokker.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Karl Bundgaard tlf. 4011 3483.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skive Sogns Menighedsråd på mail til 8572fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 18. august 2020 kl. 12.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 25. august 2020. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


 

 

Flere stillinger -