ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Burkal Kirke, Burkal Sogn er ledig til besættelse snarest.

Stillingen indeholder gudstjeneste gennemsnitligt hver anden søndag. Der er ansat en kirkesanger ved Burkal Sogns Menighedsråd som tjenester i weekenderne deles med. 

Kirkesangeren har til opgave at lede menigheden i sang ved gudstjenester og evt. kirkelige handlinger.

Burkal Sogn har 1731 indbyggere, 7 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være en landsbykirke med historie tilbage til 1200 tallet og lige nu arbejder National Museet med bevaring af interiør … Kirken kommer til at fremstå skarpt med sit helt specielle historiske særpræg og unikke fremtoning.

Vi forventer, at du:

 • har en fleksibel tilgang til arbejdet
 • har erfaring med kirke og salmesang
 • er god til at samarbejde

Ansættelse sker ved Burkal Sogns Menighedsråd beliggende Burkal Kirkevej 2, 6372 Bylderup-Bov

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst, hvorfor ansættelse sker på individuelle vilkår som aftales med menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Heddie Hornstrup på telefonnummer 31 32 99 49/mail 9056@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Heddie Hornstrup, Burkal Kirkevej 2, 6372 Bylderup-Bov, Mrk. ”kirkesanger” eller på mail til 9056@sogn.dk


 


Organist/kirkemusiker søges til Hodde, Tistrup, Horne og Thorstrup sogne.

Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne ønsker, til en nyoprettet stilling, en fælles organist/kirkemusiker.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer per uge og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsen sker ved Tistrup kirke, Tistrup menighedsråd. Der er et fast udvalg fra alle 4 menighedsråd med valgt fast kontaktperson.

Vi forventer, at:

 • Du er uddannet KMOK organist (tidligere PO) eller lignende, og kan kan spille i vores 4 forskellige kirker, hvor der er tilknyttet andre organistvikarer (evt. en organistassistent)
 • Du er lige engageret uanset om der spilles til højmesse, bryllup, begravelser eller andre arrangementer. Vores gudstjenester er ret traditionelle.
 • du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.
 • du vil gerne arbejde med korledelse og andre opgaver
 • du er initiativrig

Om stillingen

Hodde, Horne, Tistrup og Thorstrup sogne er landsogne med til sammen ca. 4.000 folkekirkemedlemmer. Der er 5 til 10 km mellem kirkerne. Der skal betjenes 4 landsbykirker samt 2 plejehjem. Der er 2 præster og 4 menighedsråd. Derudover består personalet af gravere og kirkesangere. Du vil blive ansat af Tistrup Menighedsråd, og du får en fast kontaktperson som din daglige leder. Vi samarbejder med områdets tre skoler og ønsker et korarbejde etableret. Vi forventer at ansætte 1-2 vikarer eller en organistassistent.

Kirkernes orgler:

Hodde fra 1947 med fem stemmer og et manual, bygget af Marcussen & søn, Åbenrå.

Horne fra 1957 med otte stemmer og to manualer og anhangspedal, bygget af Marcussen & søn, Åbenrå.

Tistrup fra 1967 med syv stemmer, et manual og pedal, bygget af Brødrene Bruhn, Årslev.

Thorstrup fra 1953 med fem stemmer, et manual og anhangspedal, bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v/Troels Krohn, Hillerød.

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø, der vægter teamsamarbejdet højt
 • Godt samarbejde mellem engagerede menighedsråd
 • Et rigt menighedsliv
 • Mulighed for at præge den musikalske udvikling i vores 4 sogne herunder samarbejdet med de 3 skoler i sognene.

Ansøgningsfrist 24. maj 2019.

Ansøgningen sendes til 8870fortrolig@sogn.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du henvende dig på, sognepræst Finn Pedersen, 75264055 eller, sognepræst Lars Bom, 75299308 


 

Korleder søges til oprettelse og udvikling af børnekor i Lemvig Provsti som et kirke-skole samarbejde. Vi søger en engageret og dynamisk korleder, som kan inspirere og udvikle børnene sangligt og give dem glæde ved at deltage i et korfællesskab. Vi søger en alsidig korleder, som har lyst til at indgå i samarbejde på forskellige planer.

 Stillingens indhold

 Ugentlig korundervisning tilbydes ved 3-4 skoler i kommunen som en del af skolernes undervisning. Der undervises i sange og salmer, traditionelle og nyere, tilpasset børnenes alder og formåen. Samlet udgør korene et fælles provstikor.

 Korlederen afholder 1 eller flere årlige workshops for provstikoret.

 Korene tilbydes årligt korrejse eller udflugt.

 Provstikoret deltager i korstævner som medlem af Folkekirkens Ungdomskor.

 Koret medvirker ved større begivenheder i provstiet, f.eks. i forbindelse med højtider og Spil Dansk Skoler i kommunen inviteres til en årlig kordag for alle elever på bestemte klassetrin.Skolerne tilbydes konsulentbistand til sangundervisning, f.eks. musical, salmeprojekt, sang til jul eller påske.

 Samarbejde - En styregruppe nedsat af provstiet med repræsentanter for menighederne yder sparring og samarbejde. Der er blandt sognene i Lemvig Provsti stor opbakning til korarbejdet. Skoler vil fra det ny skoleårs begyndelse tilbyde korundervisning på 4.-6. klassetrin. Korarbejdet vil være åbent for et samarbejde med f.eks. Lemvig Musikskole.

Lemvig Provsti har mange små landsogne, hvor den lokale opbakning og deltagelse i fællesskab og aktiviteter er stor.

Ansættelsesvilkår - Korlederen ansættes af Lemvig Provsti. Ansættelse ønskes pr. 1. august 2019. Stillingen er på 14 timer ugentligt på årsbasis, dog sådan at der i de 40 uger, der er kor undervises 16 timer pr. uge.

 

Løn i henhold til uddannelse og aftale.

Der er en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er en projektansættelse med en tidsbegrænsning på 2 år, hvorefter stillingen og korarbejdets mulige fortsættelse tages op til vurdering.

Ansøgning - Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til provst Ole Rasmussen på tlf. 53653096 eller medlem af styregruppen Inge Marie Andersen på tlf. 53 64 64 50.

 Ansøgning med relevante bilag sendes til lemvig.provsti@km.dk Ansøgningsfrist 3. juni kl 8.00. Ansættelsessamtale afholdes d- . 11. juni


Kirkesangere

To stillinger som kirkesanger ved Støvring, Sørup og Gravlev Kirker, Rebild provsti er ledige og ønskes besat pr. 1. august 2019.

Begge stillinger er på 11 timer pr. uge.

Kirkerne i Støvring, Sørup og Gravlev har et nært samarbejde om gudstjenester og aktiviteter, og lige nu søger vi to nye kirkesangere. Sognene har et aktivt kirkeliv både i og omkring kirkerne. De to nye kirkesangere skal gensidigt afløse hinanden og dække alle tjenester i sognene. Som ny kirkesanger hos os forventer vi derfor, at du har gode samarbejdsevner og vil gå positivt ind i et samarbejde med den anden kirkesanger, præster, organister, kirke- og kulturmedarbejder, samt øvrige ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige.

Vi forventer, at du har en god sangstemme, der kan lede og understøtte fællessangen ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Du skal også deltage ved plejehjemsgudstjenester. Plejehjemsgudstjenesterne afsluttes hver gang med kaffe og hyggeligt samvær med beboerne, og det er vigtigt, at du aktivt tager del i at hygge og samtale med beboerne. Derudover forventer vi, at du aktivt kan gå ind med musikalske bidrag ved andre aktiviteter, herunder deltage i konfirmandundervisningen, medvirke ved børnekor og ved babysalmesang. Desuden vil vi gerne, at du kan optræde som solist og medvirke ved koncerter. 

Vi har desuden en forventning om, at vores nye kirkesangere har en forståelse for folkekirkens plads og virke i lokalsamfundet.

Sognene har i alt ca. 9.500 indbyggere, og der er i alt 22 ansatte i sognene.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Støvring, Gravles og Sørup Sognes Menighedsråd beliggende Kirkevej 6, 9530 Støvring. 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Jytte Abildgaard, kontaktperson på telefonnummer 2096 5069/mail 8336fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8336fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29. maj 2019 kl. 18.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 19. juni 2019.                             


 

Organist søges

Stillingen som organist ved Hansted - Klitmøller - Ræhr - Vigsø Pastorat i Thisted Provsti er ledig og ønskes besat 1. august 2019 eller efter aftale.

De fire kirker i pastoratet er smukt beliggende med Vesterhavet og National Park Thy som nærmeste naboer, herunder det attraktive Cold Hawaii i Klitmøller. Netop Cold Hawaii og de deraf følgende mange muligheder for et aktivt friluftsliv har tiltrukket borgere fra hele landet med vidt forskellig baggrund. Er man ikke til de vilde udfordringer på Vesterhavet, så giver den smukke natur i sig selv mulighed for store oplevelser bl.a. de store flokke af vildt i og omkring Nationalparken.

De fire sogne er vidt forskellige. I Hansted, der er hovedsognet, er det fiskeri og den deraf afledte industri, der tegner billedet, i Klitmøller er det turisme og havsport, og i Ræhr og Vigsø er det landbrug, og i Vigsø er der et stort sommerhusområde med tilhørende vandland.

Sognene er geografisk beliggende i Thisted kommune, hvor Thisted by er en gammel købstad, smukt beliggende ud til Limfjorden og med at aktivt handelsliv. (kultur og uddannelse)

Et spændende liv venter på dig i Thy, og du vil få mulighed for at forme stillingens indhold, så den passer til dine kompetencer og interesser i et samarbejde med de to præster og de fire menighedsråd. Din nærmeste reference vil i det daglige arbejde være kontaktpersonen i Hansted. Der er indgået en vedtægt for samarbejdsaftale mellem de fire menighedsråd om fælles organister.

Vi søger en organist, der

 • har en god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed inden
 • for både den klassiske og rytmiske genre
 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne i kirkerne, på plejehjemmet og øvrige kirkelige handlinger
 • kan lede babysalmesang
 • har erfaring med ledelse af et både børne - og voksenkor
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkernes øvrige aktiviteter
 • kan arrangere et antal koncerter/musikarrangementer
 • har lyst og vilje til musikalsk og evt. administrativt samarbejde med sine organistkolleger i sognene
 • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere, kirkesangere, præster, menighedsråd og frivillige
 • er kirkeligt engageret og indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet

Vi tilbyder

 • en stilling på 37 timer pr. uge                              
 • en fleksibel medarbejderstab
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognenes præster og fire menighedsråd

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand for Klitmøller menighedsråd - Ove Thingstrup Holler tlf. 30 33 88 42

Formand for Hansted menighedsråd - Nellie Vang Jeppesen tlf. 28 25 24 44

Formand for Ræhr menighedsråd - Mogens Harbo tlf. 41 68 04 65

Formand for Vigsø menighedsråd - Britta Jeppesen tlf. 28 15 53 17

Ansøgningsfristen er fredag d. 17. juni 2019 kl. 12 - Ansøgning samt evt. referencer, sendes til formand Nellie Vang Jeppesen på flg. mailadresse: 8732fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 26

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.- der er tre måneders prøvetid.

Læs mere om sognene på www.hanstedkirke.dk


 

 

Herlev kirke (København) søger en bas med god dybde. Du skal have et godt gehør og være nodestærk. Herlev kirke har 6 kirkesangere, som har tjenestepligt på skift. Fri hver 3. søndag. Lønnen udgør 3.800 + 12,5% i feriepenge. Ansættelse så snart som muligt. Ansøgningsfrist d. 22. maj, hvorefter der er prøvesang. Hvis du har spørgsmål, må du gerne ringe til mig eller sende en pb.

Bjarne Kiel, 61793810


Bas søges til Humlebæk kirke:
Ansøgning sendes til Kontaktperson for Menighedsrådet Hans-Henrik Ross hr@km.dk 
Yderligere information hos organist Erik Rølling mobil 29255674/Sognepræst Hans-Henrik Ross 41616138


 

Jørlunde Kirke søger barselsvikar for kirketjener/kirkesanger/korleder på 31 timer ugentligt

Vores kirketjener/kirkesanger/korleder er i lykkelige omstændigheder, og vi søger derfor en frisk person til (fra 1. august 2019 og ca. 10 måneder frem) at videreføre hendes arbejde under hendes barselsorlov.

Opgaver som kirketjener (19 timer pr. uge):

Kirketjeneren forbereder og medvirker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerter, musikgudstjenester, møder og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset. Kirketjeneren er ansvarlig for kirkens daglige drift og står for rengøring af kirkens bygninger, pudsning og vedligeholdelse af inventar. Deltager i forberedelse af og indkøb til menighedsråds- og personalemøder. Medvirker til klargøring af mødelokalet ved møder og ved foredragsaftener/arrangementer. Kirketjeneren har også tilsyn med kirkebygningen, inventar og installationer, herunder klokkespillet samt flagning ved kirkelige handlinger. Kirketjeneren står desuden for udlejning af sognehuset, er referent ved menighedsrådets månedlige møder og bidrager til at opdatere kirkens hjemmeside.

Opgaver som kirkesanger/korleder (12 timer pr. uge):

Kirkesangeren forbereder og synger ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerter, musikgudstjenester og andre relevante aktiviteter i kirken og i sognehuset.  Er desuden leder for kirkens børnekor med næsten ugentlig korøvelse ved kirken eller på nærliggende skole. Kor medvirker efter aftale ved højtider, familiegudstjenester m.v. Babysalmesang kan også være en del af kirkesangerens/korlederens opgaver.  

Din person og dine kvalifikationer:

Vi søger en udadvendt og serviceminded person, der er indstillet på at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde på kirkens grundlag med sognepræst, menighed, menighedsråd og øvrigt personale. Den ansatte skal kunne arbejde selvstændigt og være fleksibel i tilpasning af arbejde og arbejdstider i forhold til de forskellige aktiviteter i kirke og i sognehuset.

Ønskelig uddannelse:

Gennemført uddannelse for kirkefunktionærer og relevant musikalsk erfaring er en fordel.

Arbejdstid:

Barselsvikariatet er en deltidsstilling på 31 timer ugentligt. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med Jørlunde Menighedsråd, primært kontaktpersonen. Løn efter aftale. Der er en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelsen.

Løn:
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Kontaktperson Pauline Rasmussen, tlf.: 47 33 56 81 (efter kl. 11) eller mail: nipa@rasmussen.mail.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Jørlunde menighedsråd, v. formand Nils Finken, Rugvænget 23, 3650 Ølstykke    Mrk.: Ansøgning.

Mail: 7427fortrolig@sogn.dk skriv ”Ansøgning barselsvikariat” i emnefeltet.

Der forventes ansættelsessamtaler med prøvesang torsdag 13. og fredag 14. juni 2019.

Ansøgningsfrist: Fredag den 31. maj 2019 kl. 12:00.


 

Kirkesanger ved Vejby og Tibirke kirker

Menighedsrådene for Vejby og Tibirke kirker søger en kirkesanger til at være anden halvdel af et team på to, som skiftesvis arbejder ulige eller lige uger. Man har som udgangspunkt hver anden uge fri. Stillingen er på 415 timer årligt.

Kirkesangeren skal:

- medvirke ved kirkernes tjenester efter anmodning fra præsterne

- at afstemme melodivalg med organisten inden tjenesten begynder

- skal lede salmesangen

- kontrollere salmenumre på tavlerne

- uddele og indsamle salmebøger

- bede indgangs- og udgangsbøn

- besvare spørgsmål fra menigheden

- evt. medvirke ved uddelingen af nadveren

  

Vilkår:

- sangerne fører kontrol med at det samlede timetal ikke overstiger 415 timer årligt – dvs. 8 timer pr. uge i gennemsnit

- der betales løn under sygdom og ferie

- der er 3 fri weekends pr. år. Sangerne aftaler selv i relation til vikariering.

- der er ikke pension knyttet til ansættelsen

- sangerne er behjælpelig med at danne en pulje af vikarer - vikarliste

-  kirkesangerne/menighedsrådet 7393 i Vejby sørger for fremskaffelse af vikarer, hvis den anden kirkesanger er forhindret i at vikariere. Hvis der ikke kan vikarieres på grund af andet arbejde, skal denne sanger sørge for vikar.  

- menighedsrådet har budgetmæssigt afsat et beløb til vikarer

- præsterne kan ikke pålægge kirkesangeren at yde ekstra tjenester, hvis dette ikke er aftalt med menighedsrådet.

- kirkesangerne modtager et tilskud hvert tredje år til indkøb af beklædning. 

Påklædning og soignering

- kirkesangeren (hvis mand) møder i hvid skjorte, mørk jakke og benklæder samt sorte sko og sorte strømper, hvis ikke andet aftales

- kirkesangeren er altid velsoigneret

- kirkesangeren bærer det af menighedsrådet udleverede navneskilt


 

 

Flere stillinger -