ORGANIST, KIRKESANGER OG KORLEDER

KORSANGER - OG KORLEDER


 

2 bassangere søges til Vor Frue Kantori

To stillinger som bassanger er ledige i Vor Frue Kantori med ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Vi søger to veluddannede, rutinerede sangere med smukke stemmer og gode nodelæsnings-færdigheder til vores professionelle vokalensemble, som har lyst til at indgå i en travl og spændende hverdag i et af Københavns smukkeste kirkerum.

Vor Frue Kantori består af 16 sangere, delt op i 12 stillinger med fuld tjenestepligt og 4 stillinger med delvis tjenestepligt. Vi søger både en bassanger til fuld tjenestepligt og en til delvis tjenestepligt.

Begge stillinger udføres som en del af Vor Frue Kirkes Kantori og Københavns Drengekor.

En bassanger med fuld tjenestepligt

Stillingen omfatter efter skemalagt plan: 3 ugentlige, radio- og tv-transmitterede morgenandagter, højmesser, gudstjeneste søndag kl. 17, nadvergudstjeneste fredag kl. 11, vespere, kirkelige handlinger (bisættelser, vielser, dåb), samt musikgudstjenester. Derudover medvirker Kantoriet ved særgudstjenester.

Grundlønnen er på 10.609,61 kr. Herudover tilkommer der særskilt aflønning af kirkelige handlinger, musikgudstjenester mv. En typisk månedsløn for en stilling med fuld tjenestepligt er ca. 11.500 kr. + feriepenge.

En bassanger med delvis tjenestepligt

Stillingen omfatter efter skemalagt plan: 3 ugentlige, radio- og tv-transmitterede morgenandagter, højmesser, gudstjeneste søndag kl. 17, nadvergudstjeneste fredag kl. 11 samt musikgudstjenester. Derudover medvirker Kantoriet ved særgudstjenester.

Grundlønnen er på kr. 9.041,94. Herudover tilkommer der særskilt aflønning af særgudstjenester, som f.eks. musikgudstjenester mv. En typisk månedsløn for en stilling med delvis tjenestepligt er ca. 10.100 kr. + feriepenge.

For mere information og spørgsmål vedr. stillingsindhold - kontakt venligst:

Kantor og 2. organist, Mark Baumann, tlf. 61 61 62 28

Domorganist Hanne Kuhlmann, tlf. 61 22 06 23

En kortfattet ansøgning og CV sendes via HR-Manager. Vi betragter begge stillinger som søgt med mindre andet er anført i ansøgningen. Aktiver link nedenfor, ”Søg stillingen”

Ansøgningsfrist: Fredag den 6. august 2021, kl. 12.

Vi indkalder til foresyngning kort efter fristens udløb – forventeligt i løbet af onsdag den 11. august.

Foresyngningen afholdes mandag den 16. og tirsdag den 17. august 2021.

Foresyngningen kommer til at bestå af:

Prima vista sang (korsats)

Salme fra Den Danske Salmebog efter eget valg

Arie efter eget valg


 

Ny organist søges til Blovstrød Kirke

Vores meget vellidte organist har desværre fået en ny stilling tættere på sin bopæl, og derfor søger vi en ny organist snarest muligt.

Stillingen er på 28 timer pr. uge men sognet er i vækst og på længere sigt regner menighedsrådet med, at stillingen vil komme op i tid.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
- Orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger 
- Bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver
- Orgelspil ved korte, ugentlige andagter i forbindelse med  konfirmationsundervisningen 
- Musikledsagelse ifbm. arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener
- Deltagelse i kirkens musikudvalg med henblik på planlægning af koncerter

- Rådgivning og indflydelse i forbindelse de sidste detaljer omkring anskaffelsen af kirkens nye orgel. Kirken får et nyt orgel fra Frobenius Orgelbyggeri inden for de næste par år. Orglet er allerede tegnet og har 15 stemmer og to manualer (Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual men en selvstændig Subbas 16').
I perioden, hvor det nye orgel opsættes, afholdes gudstjenester i sognegården, og organisten skal i nogle måneder spille på et flygel til disse gudstjenester.

Der bor 3.841 indbyggere i Blovstrød Sogn, heraf er 2.844 medlemmer af Folkekirken. I 2020 var der 42 dåb ved kirken og 35 bisættelser og begravelser. Dåb samles så vidt overhovedet muligt på én lørdag om måneden. Der er cirka 7 vielser om året.

Kirken nyder en god opbakning i sognet, og der er en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Der er ikke noget plejehjem i sognet.

Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre meget velfungerende kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Organisten spiller en aktiv rolle i forbindelse med børnekorene samt stå for at lede voksenkoret.

I det hele taget er det menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken, som har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én kirketjener, én sognegårdsbestyrer, én graver og én gravermedhjælper.

Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står over for en snarlig renovering, og det er i den forbindelse det nye orgel også sættes op.

Ansættelse sker ved Blovstrød Sogns Menighedsråd beliggende Kærvej 20 3450 Allerød

 

 

 

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.16100 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68 eller sognepræst Mathias Harding på 29 88 78 15.
Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12:00, den 15. juli 2021.

Har ovenstående din interesse, ser vi frem til din motiverede ansøgning bilagt CV og eventuelle eksamenspapirer.

Der arrangeres samtale og prøvspilning i sidste del af uge 29 samt uge 30. Hvis man på grund af sommerferie er forhindret i dette, så opfordrer menighedsrådet alligevel til, at man søger stillingen og anfører, hvornår man tidligst kan komme til prøvespilning.


 

 

Flere stillinger -

ORGANIST SØGES


Fuldtidsstilling som organist ved Tyrsted-Uth kirker - Genopslag

Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi pr 1. oktober 2021 en ny organist.

 

Vi skal have besat en stilling på 37 timer ugentligt. Ca. 25 timer er med klassiske organistopgaver som gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter. Ca. 12 timer om ugen er til mere rytmiske opgaver og arbejde med børn, f.eks. børnekor og baby salmesang. Stillingen kan søges som en fuldtidsstilling, men vi er også åbne overfor at dele den. Man kan derfor også søge de 25 timer som klassisk organist eller de 12 timer som kirkemusiker (til de 12 timer er orgelspil ikke en forudsætning). Angiv i ansøgningen hvilken type ansættelse har din interesse.

 

Tyrsted-Uth sogne hører under Horsens Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 12.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.000 er medlemmer af folkekirken.

Der er to kirker fra 1200 og 1500-tallet med tilhørende kirkegårde. Desuden er der et sognehus ved Tyrsted kirke.

Sognet har tilknyttet fire præster. Der er ansat en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, en organist og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og tre gartnere.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.

Der kan findes yderligere oplysninger om sognet på hjemmesiden www.tyrsted-uth.dk.

 

Musisk profil for Tyrsted-Uth kirker

Musik i Tyrsted-Uth kirker skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i sognene.

Vi er bevidste om, hvorfor vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet.

 

Organistens hovedopgaver:

 • Tjenester i kirken
  • Højmesser
  • Kirkelige handlinger
  • Særlige gudstjenester (børnegudstjenester, musikgudstjenester, Allehelgen, øvrige gudstjenester)
 • Tjenester andetsteds
  • Kapel, plejehjem, udendørs
 • Korledelse herunder børnekor
 • Koncertaktiviteter

 

 • Andre aktiviteter
  • Konfirmand-andagter og andet konfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens præster
  • Minikonfirmand-andagter og andet minikonfirmand-arbejde i samarbejde med kirkens kirke- og kulturmedarbejder
  • Babysalmesang
  • Højskoleformiddag
  • Musik ved sogneaftener
  • Sang eftermiddage/-aftener 

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen
 • kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster
 • har kompetencer og lyst til korledelse
 • har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik
 • brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde

 

Orgler:

       Tyrsted kirke er godt 900 år gammel og har 125 siddepladser.

       Orglet i kirken er fra 1995 og er et Bruno Christensen orgel med 13 stemmer.

 

       Uth kirke er godt 400 år gammel og har 250 siddepladser.

 Orglet i kirken har 6 stemmer og er bygget i 1894 af Knud Olesen og er senest restaureret i 1977 af Frobenius & søn.

 

 

Ansøgninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kristian Daugaard på tlf. 2096 8840 eller sognepræst Karen Holdt Madsen 3051 1084

 

Ansøgning med relevante bilag og reference sendes på mail til 7967fortrolig@sogn.dk senest torsdag den 16. august 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 34.

 

Ved ansættelse indhentes børneattest.