Offentlig tilskud

Talentudvikling på musikskoler

Tilskud til musikskolernes talentudviklingsprojekter inden for alle musikalske genrer.

Fristen for: Talentudvikling for børn og unge nærmer sig.

Puljen: Talentudvikling for børn og unge har ansøgningsfrist om 4 uger.

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/?tx_lftilskudsbase_pi8[uid]=122&no_cache=1

 

Venlig hilsen
Statens Kunstfond / kunst.dk

 

Hvem kan søge? Musikskoler.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er:

  • at støtte musikskolerne i at kunne tilbyde en særlig indsats inden for alle musikgenrer rettet mod de mest talentfulde børn og unge, således at indsatsen samlet set kan siges at være landsdækkende
  • at støtte musikskolerne i at videndele om de bedste initiativer inden for talentudviklingen

Hvad kan der søges til?

Der kan søges til talentudviklingsprojekter inden for alle musikalske genrer. Der kan søges til flerårige projekter.

Det er en forudsætning:

  • at der ydes lokal medfinansiering. Eventuel elevbetaling kan ikke medregnes som lokal medfinansiering.
  • at projektet som minimum dokumenteres i form af en efterfølgende afrapportering til Kulturstyrelsen.

Der giver ikke tilskud til:

  • Korterevarende projekter som fx masterclasses og konkurrencer
  • Rejser og ture
  • MGK aktiviteter støttes ikke i denne pulje

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget lægger i sin vurdering vægt på:

  • i hvor høj grad der er tale om et talentudviklingsprojekt rettet mod særligt talentfulde elever eller grupper af elever
  • i hvor høj grad der videndeles om projektet
  • at der er tale om en rimelig, lokal medfinansiering og /eller egenfinansiering

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Hvor meget kan der søges om?

Der er afsat 5,8 mio. kr. årligt til musikskolernes talentudvikling i kulturministerens musikhandlingsplan 2012-2015 Èn musikscene - mange genrer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar inden du går i gang.

Budget og projektbeskrivelse for projektet skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Budgetskema downloades her nedenfor og skal anvendes:

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar i december 2014. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.


5 mio. kr. til talentudvikling på musikskoler i hele landet
Musikskolerne kan fortsætte udviklingen af talenter inden for klassisk og rytmisk musik med endnu en uddeling fra Statens Kunstråds Musikudvalg
Kulturministerens musikhandlingsplan 2012-2015 ”Én musikscene – mange genrer” giver mulighed for at styrke de danske musikskolers målrettede arbejde med talentudvikling.
Statens Kunstråds Musikudvalg uddeler midlerne til musikskolerne efter ansøgning og har valgt at støtte brede regionale samarbejder mellem musikskolerne ud fra fire nationale målsætninger:

1. Et landsdækkende talentarbejde
2. Mangfoldighed og diversitet
3. Den musikfaglige samarbejdspartner
4. Udvikling og videndeling

Musikudvalget har desuden forudsat, at der ydes en rimelig lokal medfinansiering til talentudviklingen på musikskolerne.
Dette er den anden uddeling af midler til talentudvikling på musikskolerne. Tidligere på året uddelte musikudvalget 7 mio. kr. til 57 musikskoler, og ved den aktuelle uddeling i november uddeler udvalget 5 mio. kr. til 25 musikskoler
SE HVEM SOM HAR MODTAGET STØTTE - KLIK HER
----------------------------------

Fra Kunststyrelsens rapport

 

Talentudvikling på musikskoler

Afrapportering fra talentprojekter 2004-2008

Indledning

Følgende kapitel er et sammendrag af den analyse, der er afrapporteret i ”Talentudvikling. Rapport om indsatsen for talentudvikling i forbindelse med de af Statens Kunstråds Musikudvalg uddelte talentpuljer” af Finn Holst. Med mindre andet specifikt er angivet er kilden således Holst (2011).

Rapporten fokuserer ikke alene på analyse af de uddelte talentmidler, men peger også på strukturelle problemer af institutionel karakter. Dette kapitel vil primært koncentrere sig om resultaterne af talentindsatsen på musikskolerne. Afslutningsvis vil talentarbejdets sandsynlige konsekvenser for fødekæden på længere sigt kort blive opridset på baggrund af rapportens anbefalinger sat i forbindelse med de påpegede strukturelle problemer.

Holst (2011) beskriver, hvordan formålet med undervisningen på musikskoler, siden etableringen af de første musikskoler i 1931, har været at bidrage til almen musikalsk dannelse i lighed med den danske højskoletradition. Det centrale fokus for musikskoler har i høj grad været det almene, og bortset fra de Musikalske Grundkurser har der ikke været tradition for at afsætte ekstra ressourcer til særligt talentfulde elever. Den særlige indsats for talentudvikling på musikskoler, der blev sat i gang med midlerne fra Liv i Musikken, har været medvirkende til et øget fokus på talentudvikling. Med henvisning til rapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse, status og perspektiver 2010” beskriver Holst (2011) en af de ressourcemæssige konsekvenser: at der er blevet færre midler til bredden og flere til den elitære undervisning. I praksis betyder det, at budgetterne stiger, men med faldende elevtal. Dette understøttes af musikskolestatistikken.

Analysen indikerer, at der er en tendens til en mere smal og fokuseret indsats på talentområdet. Det imødekommer på mange måder en diskurs, som bygger på en smal envejsopfattelse af den musikalske ’fødekæde’. Samtidig fjerner det sig fra en diskurs, som er fremherskende i et aktuelt udviklingsperspektiv i musikskolerne, det kollektive aspekt, som også omfatter at forholde sig til aktuelle udfordringer, musikskolerne står overfor. Holst (2011) skriver, at det som sådan ikke er overraskende, at der findes disse to diskurser, men at det er påfaldende, at bevægelsen så markant bevæger sig fra en kombination af de to til en fokusering på en fødekædeindsats i smal forstand. En fokuseret eller smal indsats kan være velbegrundet. Det er vigtigt at sikre, at talenter fra musikskolerne nyder tilstrækkelig støtte til at få muligheden for at blive optaget på konservatorierne, men der kan være problemer, hvis det gennemføres i form af grønthøstning, dvs. ved en reduktion af breddeindsatsen på musikskolerne til fordel for talentudviklingen. En sådan strategi kan have en umiddelbar effekt, men lider ofte under det kortsigtede perspektiv. Udvikling af det musikpædagogiske arbejde kan være med til at sikre, at denne tendens til en smal indsats kan vendes til gavn for fødekæden på længere sigt.

Holst (2011) hæfter sig ved det fraværende udviklingsaspekt i talentindsatsen, og beskriver, hvordan behovet for udvikling skal sikres for at opnå en langsigtet effekt. For at det kan ske, skal der være yderligere fokus på udviklingskompetencer inden for det musikpædagogiske felt på et institutionelt plan.

En stærkere samarbejdsrelation mellem musikskole og konservatorium er en forudsætning herfor.

 

Flere redegørelser har de seneste år peget på behov for ændring i musikskolernes virke. Således

indeholder ”Undersøgelse af den musikalske fødekæde indenfor klassisk musik” (Kulturministeriet 2002)

en række forslag, der skal styrke udbredelsen og interessen blandt børn og unge for den klassiske musik

og samtidig styrke arbejdet med den klassiske musiks talenter. Initiativerne i Liv i Musikken, den første

musikhandlingsplan, tager bl.a. udgangspunkt i det behov.

Initiativerne til talentudvikling på musikskoler er finansieret gennem de to musikhandlingsplaner Liv i musikken og Nye Toner. Derudover er der kommet midler fra Musikpolitiske Initiativer

1 samt fra Styrket Talentudvikling 2 .