Søger du nye udfordringer

Læs mere på
www.damuko.dk

Musik- og kulturskoler m.fl.med ledige timer kan gratis få præsenteret stillingsopslag her. Mail to: damuko@damuko.dk  -  Per Johannesson - seniorkonsulent.


 

Ny leder til Herning Musikskole

Herning Musikskole er en selvejende institution med egen, moderne bygning med gode faciliteter. Vi er centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende, kulturmiljø med billedskole, sangskole og kulturhus, samt et moderne bibliotek inden for en afstand af 200 meter.
Størstedelen af undervisningen foregår på Herning Musikskole, men vi har desuden undervisning decentralt i kommunen og samarbejde med kommunens skoler.

Musikskolens leder har det overordnede pædagogiske, administrative og økonomiske ansvar over for bestyrelsen, som rummer repræsentanter for børn (forældre), voksne elever, medarbejdere, Herning Musiklærerforening samt byrådet. Lederen indgår i et team med vicemusikskolelederen. Dertil er tilknyttet et sekretariat med to deltidsansatte sekretærer og en pedel.
Musikskolen har godt 30 lærere, der varetager undervisningen af de ca. 1.000 aktivitetselever.
Undervisningstilbuddene omfatter soloundervisning, hold, kor og orkestre, musikskolens åbne talentlinjer samt flere folkeskoleprojekter. Herning Musikskole indgår desuden i kommunalt samarbejde om musiske talentklasser.
Hovedopgaver
Strategisk ledelse: Stå i spidsen for udvikling af fokus og markedsområder.
Omsætte mål og vision til konkrete planer og udviklingsprojekter: Sætte retning, motivere og skabe mening – og coache og/eller sparre med medarbejdere omkring projekter og planlægning.
Musikskolen er kendetegnet ved professionelle medarbejdere, der kan og vil selv på baggrund af faglige kompetencer. Sådanne medarbejdere skal ikke styres og udsættes for management, men plejes og støttes. Det betyder, at dine vigtigste lederopgaver bliver at skabe gode faglige og trivselsmæssige rammer og struktur for samarbejde, dialog og pædagogisk udvikling af faggrupper, musikpædagogik, lærermøder m.v.
Sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne – herunder bl.a. sygesamtaler, MUS-samtaler, konflikthåndtering, krav- og rammesætning, medindflydelse (bl.a. via SU). Desuden at skabe tydelig retning og mening i formidling af strategi og politiske dagsordener og således skabe ro og tryghed, så medarbejderne oplever råderum til at agere på eget initiativ
Dialog med elever, forældre og bestyrelse.
Økonomistyring (budgettering, og opfølgning, statistikker etc.)
Styring af lærernes arbejdstid, hvor de nye aftaler stiller krav om styring, forståelse og at skabe mening for medarbejderne.
Synlighed, kommunikation og samarbejde med vores samarbejdspartnere, ikke mindst skolerne i kommunen, – og videreudvikle samarbejder med bl.a. bibliotek, billedskole, Kultur- og Fritidsafdelingen, skoler, børnehaver, plejecentre m.m. Som musikskoleleder skal du kunne etablere og vedligeholde tværgående relationer, som skaber og udvikler gode tilbud for byens borgere.
Synlighed og samarbejde i forhold til musikskolens bestyrelse, chefen for Kultur- og Fritidschefen og politikerne.
Aktuelle udfordringer og opgaver
Nogle af de første, store udfordringer, du vil møde, er:

 • at udarbejde og implementere en strategi, der kan fastholde nuværende elever og sikre en stigning i elevtallet
 • at udvikle samarbejdet med folkeskolerne
 • at følge op på og videreføre vores tradition for ansvarlig økonomistyring.
  Din baggrund
  Derfor søger vi en musikskoleleder, der:
 • har ledelseserfaring, gerne en formel lederuddannelse
 • har en musikpædagogisk eller musikfaglig uddannelse/baggrund eller som på anden vis har tilegnet sig kompetencer inden for den musikpædagogiske verden
 • har lyst til at fremme børns glæde ved musik og musikken som dannelse
 • kan stå i spidsen for og udvikle musikskolen
 • har stor kunstnerisk forståelse
 • tænker visionært og kreativt og får ideerne omsat til handling og processer
 • kan lede og inspirere såvel lærere som administrativt personale, samt sikre et godt samarbejde med eleverne
 • mestrer kommunikation både mundtligt og skriftligt
 • kan skabe sikker drift og økonomisk balance
 • kan være med til at fremme det lokale musikmiljø gennem samarbejde med lokale aktører
 • har humor.
  Ansættelsesvilkår
  Der er tale om en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den overenskomstmæssigt berettigede organisation. Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelse, medarbejdere og Kultur- og Fritidschefen.
  Skriv gerne lidt om relevante succeshistorier, du har haft ansvaret for samt om, hvorfor det netop er dig, der skal være Herning Musikskoles nye leder. Skriv også gerne referencer, hvor vi kan indhente oplysninger. - Ansøgningsfristen er torsdag den 13. juni kl. 12.
  Hvis du bliver udvalgt til samtale, får du besked samme dag og modtager dels en kort case til uddybning ved samtalen, dels en lederprofil-test, som udfyldes og drøftes med kommunens HR-afdeling inden samtalen. - Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtale onsdag i uge 25.
  Vi stiler mod en ansættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.
 •  Yderligere oplysninger kan findes på Herning Musikskoles hjemmeside (www.herningmusikskole.dk/)
  Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Marianne Vihøj på telefon 97 12 06 52 (fastnet) eller via mail: vihoej@hotmail.com

Trommevikariat

Da vores dygtige trommelærer har fået orlov, søger vi en årsvikar fra 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Stillingen er på 17 timer, fordelt på mandag, tirsdag og onsdag.
I stillingen er der både soloelever og et skoleprojekt i 17 uger.
Undervisningen foregår på forskellige lokaliteter i Skanderborg Kommune og vores egne lokaler på Søtoften 2A i Skanderborg. Bil er derfor en fordel.
Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du

 • er glad og imødekommende
 • elsker at undervise
 • kan håndtere både soloelever, begyndere, viderekomne og hold
 • har idéer og gerne vil udfolde dem sammen med elever/kolleger
 • har relevant uddannelse og/eller udøvende virke
 • gerne vil være en del af et fagligt og kreativt fællesskab.
  Ansøgningsfrist
  Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 7. juni 2019.

Slagtøjslærer til Odsherred Musikskole

Odsherred Musikskole søger en slagtøjslærer med et bredt genrekendskab og undervisningskompetence på både trommesæt og tastatur til soloundervisning, holdundervisning og sammenspil.

Vi forestiller os, at du har et højt fagligt niveau, en relevant uddannelse og en pædagogisk tilgang til undervisningen som motiverer dine elever og styrker deres lyst til at lære.

Du har lyst til at indgå i relationer med dine 17 dygtige kolleger omkring udvikling af musikskolen.

Du har vilje og ideer til samarbejder på tværs, f. eks. også i forbindelse med projekter med folkeskolen.

Vi ønsker at nå bredt ud med musikskolens tilbud og vil samtidigt styrke de elever, som virkelig brænder for at gå i dybden med deres musikalitet. Vi har pt. godt 40 slagtøjselever og 4 slagtøjsorkestre på forskellige niveauer samt diverse bands. Vi har gode fysiske rammer for undervisningen og råder over et omfattende instrumentarium inden for slagtøj.

Stillingen er som udgangspunkt på 50%, og da slagtøjsområdet hos os er i en proces med et generationsskifte, vil du i høj grad selv kunne være med til at opbygge en større stilling, så din tilknytning til Odsherred Musikskole bliver størst mulig. Undervisningen foregår på forskellige lokaliteter i kommunen med hovedvægten på Asnæs, Højby og Nykøbing Sj.


 

 

Næstved Musikskole søger lærere til klaver, akkompagnement, høre-lære og forskole

Klaver og akkompagnement
Vi søger en klassisk uddannet klaverpædagog til:

 • Klaverundervisning
 • Akkompagnement

Samlet ansættelsesgrad forventes at blive ca. 50%. Undervisningen kan placeres på to dage, hvoraf den ene gerne skal være tirsdag. Undervisningsted: Skellet 29 i Musikskolens hovedafdeling.
Hørelære
Vi søger en underviser til:

 • Hørelære, ca. 4 timer/uge, ca. 3 hold pr. uge, både begyndere og viderekomne.
 • Forskole
  Vi søger en underviser til:
 • Rytmisk værksted
 • Forskole
 • Undervisning i daginstitutioner, vuggestuer mv
 • Folkeskoleprojekter

Ansøgere med erfaring fra relevant musikskoleundervisning prioriteres.
Hvis der til stillingen kræves, at du er uddannet, skal relevant uddannelsesbevis vedhæftes.

Tiltrædelse: 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.
Vil du vide mere Læs mere om Næstved Musikskole på musikkultur.dk eller kontakt Musikskoleleder Jørgen Graven Nielsen på 25 45 08 48.- Ansøgningsfrist tirsdag d. 11. juni 2019.- Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.


 

Egedal Musikskole søger en forskole- og instrumentallærer til halvtidsstilling

Vi søger en lærer, der kan varetage både forskeruddannelse, solo og holdundervisning. Egedal Musikskole has successfully completed a pilot project with 5 weekly music lessons in partnership with District School Ganløse, which continues and develops with you as a central person in cooperation. Jeg folkeskolen vil du have en teampartner til at varetage undervisningen i klassen. You will join teamwork with teachers from folkeskolen and in Egedal Musikskole's staff of 32 employees. Jeg musikskolen vil du undervise forskolehold og soloelever. Stillingen er på minimum 20,5 / 37 timer fordelt på gennemsnitligt 7 ugentlige lektioner i folkeskolen. Stillingen besættes pr. 1. august 2019. Arbejdet fordeles over 40 uger, hvor selve undervisningen afvikles over 36 uger. Løn er efter gældende overenskomst.
Hvad kommer du med?

 • En høj faglighed, en pædagogisk ballast og erfaringer fra musikskole, folkeskole, gymnasium, skole eller lignende
 • Kompetencer i forhold til sammenspil, holdundervisning og kundskaber på instrument og / eller stemme
 • Good communication skills and an inclusive approach to teaching
 • Vilje og lyst til at work musical with children at the schooling age
 • A background and education that you think may match this job description

 
Du må gerne have:

 • Erfaring med undervisning af grupper, samspilpil, workshops og hold fra andet end musik- og kulturskoler
 • En musikalsk adgang til udfyldning af undervisningsrummet
 • Et netværk i det professionelle musik miljø
 • En helt anden baggrund end dine kollegaer


Application Application
deadline is Thursday, June 13, 2019. In the application you will explain CV, education, previous teaching experience and your motivation to søge stillingen. Selve ansøgningen må maks. fylde 1 A4 side. 
If you have further questions, please contact music teacher Mikkel Benn on phone 72 59 78 82 or mail mikkel.benn@egekom.dk . 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført onsdag d. 19. juni 2019 kl. 10:00 - 14:00 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. - Stillingen besættes pr. 1. august 2019.


 

Rytmikundervisning – tilkaldevikar - Vordingborg

Musikskolen har brug for tilkaldevikar til vores forsker med rytmikundervisning. 
Brænder du for at give børn mellem 0 - 6 år, et godt og positivt møde med musik - og træne musikens grundelementer gennem sang spil dans og bevægelse? 
Read more about our offers at vordingborg.dk/rytmik and vordingborg.dk/musikskolen. 
We wish you have, or are in the process of a relevant education in relation to teaching, so maybe you are a student, or part-time music teacher, music teacher, educator or the like. 
Vi kan tilbyde dig:

 • Timer efter aftale, på tilkaldevikar-basis.
 • God introduktion.
 • An exciting workplace that works with common values ​​and goals and where our focus is on giving our students the best learning and experience - every time!

ansøgningsfrist d. 28. juni 2019. 


 

Rytmisk klaverlærer til Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Musikskolen i Frederikshavn Kommune søger pr. 1. august 2019 en rytmisk klaverlærer på deltid.
 
Du skal, i samarbejde med skolens øvrige undervisere, have lyst til at udvikle klaverfaget og udforske nye undervisningsmåder. Du skal kunne favne såvel nybegyndere som øvede, talentklasseelever såvel solo som i grupper.
 
Vi forventer, at du har gode inputs og ideer til, hvordan man kan tænke koblingen mellem instrumentalundervisningen og sammenspil, hvor forskellige kombinationer af instrumenter indgår i arrangementet.
 
Udover ovenstående kompetencer forventer vi også, at du kan varetage undervisning i musikproduktion, talentarbejde samt arrangement og komposition.
 
I Musikskolen har vi stor fokus på både det faglige og kollegiale fællesskab, så du skal have interesse for at indgå i relationer med dine kolleger omkring udviklingen af Musikskolen. Vi regner med, at du har høj faglighed, stor fleksibilitet, er holdspiller og har mod til forandring i samspil med kollegaer og ledelse.
 
Hvem er vi?

 • Kommunal musikskole med aktiviteter over hele Frederikshavn Kommune
 • 24 lærere og ca. 800 elever
 • Et sekretariatet bestående af tre ledere og en koordinatorer

 
Hvis du vil vide mere om musikskolen, kan du læse mere på skolens hjemmeside - http://musikskolen.frederikshavn.dk

Stillingen er som udgangspunkt en 40% stilling (med forbehold for ændringer på baggrund af tilmeldinger). Der er mulighed for en større stilling alt efter din faglige profil.
 
Yderligere information: Kontakt Thomas Albæk Jakobsen, Musikskoleleder, tlf. 9845 9098.
 Ansøgningsfrist: Fredag den 24. maj 2019, kl. 12.00 -  
Samtaler afholdes efter nærmere aftale. Ansøgere, der udtages til samtale, skal udover samtalen deltage i en undervisningssituation med en af skolens elever


 

Musikalksgrundkursus Fyn (MGK) søger engagerede og fagligt velfunderede lærere, der kan
undervise 1 klassisk kontrabas-elev og 1 kirkeorgel-elev i hovedfag (60 minutter om ugen pr. elev) på
MGK Fyn.
Om os
Odense Musikskole tilhører organisatorisk Børn- og Ungeforvaltningen og indgår i tæt samarbejde
med folkeskolerne i Odense Kommune. Odense Musikskole har en række partnerskabsskoler, hvor
vi er til stede med undervisning både i skoletiden og i fritiden.
Læs mere om musikskolen på www.odensemusikskole.dk.
Om jobbet
Undervisningen starter i uge 34, 2019 og slutter i uge 24, 2020. Derudover skal afvikles et antal
koncerter samt et antal møder efter nærmere aftale.
Undervisningen på Odense Musikskole Fyn afvikles i lokalerne ved Odense Musikskole i
Danmarksgade 10, 5000 Odense C eller i en kirke i Odense.
Undervisningen ligger på en ugedag, der aftales og koordineres i samarbejde med eleverne og
koordinatorerne på Odense Musikskole Fyn.
Om dig
Du har:
stærke musikfaglige kompetencer på videregående niveau
uddannelse fra et musikkonservatorium
gerne erfaring fra tidligere musikskoleundervisning / MGK-undervisning
Vi tilbyder
fast tilknytning til MGK Fyn i et team med 8-10 MGK-lærere
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019.
Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Uffe Most på 6375 8595 eller på umo@odense.dk,
og få yderligere oplysninger om stillingen.
Det praktiske
Ansøgningsfrist er 20. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 22, 2019.


 

Korleder søges til oprettelse og udvikling af børnekor i Lemvig Provsti som et kirke-skole samarbejde.

Vi søger en engageret og dynamisk korleder, som kan inspirere og udvikle børnene sangligt og give dem glæde ved at deltage i et korfællesskab. Vi søger en alsidig korleder, som har lyst til at indgå i samarbejde på forskellige planer.

Stillingens indhold

Ugentlig korundervisning tilbydes ved 3-4 skoler i kommunen som en del af skolernes undervisning. Der undervises i sange og salmer, traditionelle og nyere, tilpasset børnenes alder og formåen. Samlet udgør korene et fælles provstikor.

Korlederen afholder 1 eller flere årlige workshops for provstikoret.

Korene tilbydes årligt korrejse eller udflugt.

Provstikoret deltager i korstævner som medlem af Folkekirkens Ungdomskor.

Koret medvirker ved større begivenheder i provstiet, f.eks. i forbindelse med højtider og Spil Dansk.

Skoler i kommunen inviteres til en årlig kordag for alle elever på bestemte klassetrin.

Skolerne tilbydes konsulentbistand til sangundervisning, f.eks. musical, salmeprojekt, sang til jul eller påske.

Samarbejde

En styregruppe nedsat af provstiet med repræsentanter for menighederne yder sparring og samarbejde. Der er blandt sognene i Lemvig Provsti stor opbakning til korarbejdet. Skoler vil fra det ny skoleårs begyndelse tilbyde korundervisning på 4.-6. klassetrin. Korarbejdet vil være åbent for et samarbejde med f.eks. Lemvig Musikskole.

Lemvig Provsti har mange små landsogne, hvor den lokale opbakning og deltagelse i fællesskab og aktiviteter er stor.

Ansættelsesvilkår

Korlederen ansættes af Lemvig Provsti. Ansættelse ønskes pr. 1. august 2019. Stillingen er på 14 timer ugentligt på årsbasis, dog sådan at der i de 40 uger, der er kor undervises 16 timer pr. uge.

Løn i henhold til uddannelse og aftale.

Der er en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er en projektansættelse med en tidsbegrænsning på 2 år, hvorefter stillingen og korarbejdets mulige fortsættelse tages op til vurdering.

Ansøgning

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til provst Ole Rasmussen på tlf. 53653096 eller medlem af styregruppen Inge Marie Andersen på tlf. 53 64 64 50.

Ansøgning med relevante bilag sendes til lemvig.provsti@km.dk

Ansøgningsfrist 3. juni kl 8.00. Ansættelsessamtale afholdes d. 11. juni


 

 

Aktuelle ledige jobs

Administrativ souschef med sans for tal til Slagelse Musikskole.

Slagelse Musikskole, der er fysisk placeret på tre forskellige adresser i Korsør, Skælskør og Slagelse og på et hav af folkeskoler i hele Slagelse Kommune søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en souschef, der vil være en afgørende del af en lille administration på en stor og levende musikskole.

Du

 • har en kontor- eller økonomiuddannelse eller tilsvarende erfaring fra en lignende uddannelse og/eller stilling
 • føler dig helt hjemme ved et front-desk-skrivebord i et levende kontormiljø, hvor døren står åben hele dagen
 • ikke bare kan dét med regnskab, men også vil det!
 • har dybdegående og flerårig erfaring med økonomistyring og administration - gerne fra et kommunalt system
 • tager afgørende beslutninger med ro i maven, fordi du er fagligt rustet til opgaven
 • kan pleje kunde- og samarbejdsrelationer herunder kommunen, bestyrelsen, personalet og alle vores samarbejdspartnere
 • kan planlægge vores årshjul og de enkelte interne samt eksterne arrangementer i et tæt samarbejde med vores MED-udvalg, koordinatorer og kommunikationsmedarbejder
 • skal kunne bevare overblikket over mange og forskelligartede opgaver samt kunne både udlicitere og tage ansvar
 • kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt såvel som skriftligt
 • kender KMD OPUS, Nemøkonomi og Speedadmin - eller kan let sætte dig ind i disse nye IT-systemer.

 


På Slagelse Musikskole

 

 • bliver du en hjørnesten i vores administration, der udover dig rummer en musikskoleleder, en sekretær, en økonomimedarbejder og en kommunikationsmedarbejder. Sammen skal vi drifte en musikskole med både central og decentral undervisning samt mangeartede både korte og lange projektsamarbejder
 • bliver du på sigt økonomiansvarlig, da vores økonomimedarbejder planlægger at gå på pension i 2021
 • skal du have det fulde overblik over musikskolens daglige drift og med afsæt i denne viden sparre med vores musikskoleleder.


Vi forestiller os, at den helt rette souschef til Slagelse Musikskole besidder både et stort administrativt overblik og overskud, kan analysere budgetter og økonomiske nøgletal, med ro og kompetence kan lægge skemaer i samarbejde med vores 50 lærere, kan holde overblik over instrumenter, kan planlægge vores årshjul og sidst på dagen støtte vores musikskoleleder i at tage de endelige og afsluttende beslutninger.

Din faste arbejdsplads vil være på Slagelse Musikskole og Musikakademiet Slagelse, Sct. Pedersgade 18, 4200 Slagelse, men der kan forventes kørsel mellem vores forskellige afdelinger og projekter i kommunen.

Tiltrædelse den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter.
Arbejdstid - Stillingen er på fuld tid, 37/37. Der kan forventes, at arbejdstidens placering varierer.
Læs mere om os på Slagelse musikskoles hjemmeside (http://www.slagelsemusikskole.dk) eller på vores facebookside.  - Yderligere oplysninger kontakt musikskoleleder Mads Otzen på tlf. 58 57 55 81 eller på maota@slagelse.dk
Frist for ansøgning 14. juni kl. 12.00.- Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. juni.
Anden samtalerunde afholdes eventuelt tirsdag den 25. juni.


 

Violinlærer søges til Faxe Musikskole

Brænder du for   

•   At undervise og afprøve nye pædagogiske undervisningsmetoder, hvor kvalitet og fællesskab er i højsædet?

    

• At være i et musikalsk fællesskab, at afprøve og udvikle nye læringsmiljøer, koncertformer og andre pædagogiske/strukturelle tiltag?  

 

• At være med på beatet, når dagsordenen for fremtidens musikskole skal sættes i fællesskab med 11 engagerede kolleger? 

        

Så er du måske vores nye violinlærer. Stillingen er normeret til ca. 25 %. Ud over at undervise omkring 10 elever om ugen, er der mange andre spændende opgaver, som du skal være med i: musikuger, udviklingsprojekter mv. 

 

Faxe Musikskole har et tæt samarbejde med folkeskolen, hvor vi er ude på alle folkeskoler at undervise. Det er ønskeligt, at du har kompetencer, lyst og mod til at indgå i dette samarbejde.  

 

Faxe Musikskole er en dynamisk og udviklingsorienteret musikskole med omkring 400 elever. Violinundervisningen foregår både i Haslev og i Faxe by. Lige nu ligger undervisningen mandag og tirsdag. Det kan muligvis ændres. Det kan være en fordel at have en bil. 

 

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder Lena Schnack Mertz på 4018 4023 eller souschef Svend Pedersen på 3084 3004. 

Ansøgningsfristen er mandag den 3.juni 2019 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne finder sted onsdag den 12. juni 2019 i tidsrummet 9-15. - Børneattest indhentes før tiltrædelse.- Tiltrædelse 1. august 2019. 


 

Helsingør Musikskole søger klarinetlærer

Engageret klarinetlærer til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole
Til tiltrædelse pr. 1. august 2019, søger vi en dygtig og engageret kollega til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 16/37 og indebærer instrumentalundervisning på Musikskolen af børn og unge på klarinet, orkester sammenspil, stævner, elevrekruttering, talentudvikling og diverse mødefora - alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.
Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring, samtidig med at egen kunstnerisk virksomhed anses som et vigtigt element i forhold til ansøgers kompetencer.
Helsingør Musikskole laver mange aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter – derfor vil der være aktiviteter, som foregår i weekender.
Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om torsdagen og fredagen.
Af vores nye kollega forventer vi åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads, og vi tilbyder gode arbejdsforhold med gode fysiske rammer.
Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist er den fredag den 10. juni 2019 kl. 23.59
Ansættelsessamtaler vil foregå tirsdag den 18. juni 2019 fra kl. 14.00.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til leder Torben Puggaard på 2183 1417.
Helsingør Musikskole og MGK
Svingelport 7, 3000 Helsingør
E-mail: musikskolen@helsingør.dk
Web: http://www.helsingormusikskole.dk
Telefon 4928 1000
I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.


Helsingør Musikskole søger klassisk kontrabaslærer

talent på linje med Team Danmarks idrætstalentklasser. Eleverne går i 7.-9. klasse på Skolen på Sønderager sammen med ca. 180 idrætstalenter.

Til tiltrædelse pr. 1. august 2019, søger vi en dygtig og engageret kollega til Orkester Klubben på Helsingør Musikskole.
Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 10/37 og indebærer instrumentalundervisning på Musikskolen af børn og unge på klassisk kontrabas, orkester sammenspil, stævner, elevrekruttering, talentudvikling og diverse mødefora - alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.
Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring, samtidig med at egen kunstnerisk virksomhed anses som et vigtigt element i forhold til ansøgers kompetencer.
Helsingør Musikskole laver mange aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter – derfor vil der være aktiviteter, som foregår i weekender.
Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om onsdagen + evt. en anden valgfri dag.

Af vores nye kollega forventer vi åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads, og vi tilbyder gode arbejdsforhold med gode fysiske rammer.
Ansøgningsfrist er den fredag den 14. juni 2019 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 24. juni 2019 fra kl. 14.00.
Helsingør Musikskole og MGK - Svingelport 7, 3000 Helsingør: musikskolen@helsingør.dk
www.helsingormusikskole.dk tlf. 4928 1000
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til leder Torben Puggaard på 2183 1417.


 

 

Seniorkonsulent Per Johannesson som har 30 års erfaring som musikskoleleder tilbyder sin bistand ved. f.eks. stillingsopslag, udvælgelse af kandidater og udarbejdelse af cases til tests.
kontakt damuko@damuko.dk for en drøftelse og tilbud.