Ny Tænketank

Ny tænketank om musikskolerne
Kulturminister Bertel Haarder stiller skarpt på musikskolerne og opretter en ny tænketank.

 

Musikskoletænketanken skal danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Musikskolerne er en stor kulturpolitisk succes, men tiden er kommet til at tænke nyt om, hvordan musikskolerne kan komme ud til flere børn og sikre bredden, bl.a. ved at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejde med folkeskolen. Også når det gælder musikskolernes vigtige talentarbejde, herunder arbejdet med kønsbalance i rekrutteringen af talenter, er der brug for handling. Derfor nedsætter jeg en tænketank, som skal komme med nye ideer og visioner for både bredde og talent. For mig er bredde og elite hinandens forudsætninger – også på musikskolerne.”

Tænketanken skal formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Det er bl.a. udfordringer som dalende elevtal og kønsstereotyper i børn og unges instrumentvalg. Målet er bl.a. at gøre strukturen for musikskoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.

Tænketanken består af følgende 10 medlemmer:
• Formand for tænketanken: Direktør Søren Bojer Nielsen, Det Obelske Familiefond
• Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium
• Martin Gade, vicerektor for Syddansk Musikkonservatorium, tidligere leder af Holstebro Musikskole
• Inge Marstal, professor emerita ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
• Asbjørn Keiding, sekretariatschef i LandsdelsOrkesterForeningen og medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik
• Lena Schnack-Mertz, formand for DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere
• Klaus Lynbech, formand for DAMUSA Danmarks Musikskolesammenslutning
• Sofie Plenge, konsulent indenfor bl.a. musikskoleområdet, udpeget af Kommunernes Landsforening
• Steen Lindgaard, kulturchef i Viborg Kommune, udpeget af Børne- Kulturchefforeningen
• En repræsentant for musikskolernes elever, som udpeges efterfølgende

For at skabe ejerskab og klangbund for forandringer skal tænketanken forankres bredt i musikskolemiljøet og hos kommunerne. Arbejdet forventes afsluttet juni 2017.

Tænketanken vil kunne trække på en række eksperter. Dette gælder bl.a. den statslige musikskolekonsulent, andre eksperter med musikpædagogisk viden og/eller viden om det professionelle og kommercielle musikliv, aktører med bred erfaring inden for børne- og ungdomsarbejde samt aktører med viden og erfaring om talentarbejde m.v. 

Kommissoriet for tænketanken

Kommissorium for tænketank for musikskoler Musikskolerne i Danmark har igennem de seneste 50 år været en kulturpolitisk succes. Udviklingen har været båret af ildsjæle, der havde en klar og tydelig vision om at skabe institutioner med egen identitet, læreplaner, overenskomst, lovgivning, refusion, uddannelser m.m. Over de seneste ti år har der imidlertid vist sig nogle begyndende problemer for musikskolerne: Elevtallet er dalende, og kun omkring 10 procent af danske børn kommer i musikskoler, samtidig med at folkeskolereformen har åbnet mulighed for i højere grad at nå ud til alle børn. Kulturministeren nedsætter derfor en tænketank om musikskolerne i Danmark med et kombineret fokus på bredde og talent. Tænketanken skal danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Tænketanken skal på den baggrund formulere anbefalinger for musikskoleområdet som helhed og komme med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Målet er bl.a. at gøre strukturen for musikskoleområdet mere elastisk, så det bliver lettere at tilpasse den til de forandringer og nybrud, der sker, samt skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne. Tænketanken skal bl.a. komme med ideer og anbefalinger om både musikskolernes breddearbejde og talentarbejde. Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i, at musikskolerne er for alle børn, som har lyst til at beskæftige sig med musik. Samtidig er musikskolerne udklækningssteder for nye musiktalenter, som skal kunne udvikle sig og realisere deres potentiale. Det vil fx være relevant at se på, om der er brug for at styrke bredden, og om spektret af tilbud til børnene og de unge skal udvides. Det vil endvidere være relevant at se på, hvordan der kan gøres mere for at modvirke sociale skævheder i deltagerbetalingen, sådan at flere børn får mulighed for at gå på musikskole. I forhold til talentarbejdet vil det fx være relevant at se på, hvorledes kønsstereotyper kan modvirkes gennem aktiv rekruttering af børn til diverse musikgenrer. Der skal endvidere ses på nye tendenser inden for musikundervisning af børn og unge, børn og unges vaner og hverdag, musikskolernes samarbejde med folkeskolen efter skolereformen. Bl.a. skal det drøftes, hvordan musikskolepædagogers vej ind i folkeskolen kan lettes. Side 2 Endvidere skal tænketanken bl.a. se på udvikling af nye samarbejder mellem musikskolerne og nye aktører og læringsmiljøer og musikskolerne som rammer for børns og unges selvorganisering. Tænketankens forslag skal holdes inden for den nuværende samlede økonomiske ramme for musikskoler i Danmark – og skal altså samlet set være udgiftsneutrale. Tænketanken skal i sit arbejde inddrage Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefalinger om musikskolerne. Tænketanken vil bestå af en formand og syv medlemmer, som repræsenterer kompetencer og viden inden for musikundervisning af børn og unge, musikskoleledelse og musikfaglig viden, repræsentanter for musikskolernes brugere og kommunerne. Tænketanken vil efter behov kunne trække på den statslige musikskolekonsulent som referenceperson. Tænketanken kan konsultere andre fagligt kompetente referencepersoner. Det kan f.eks. dreje sig om uafhængige eksperter fra musikfaglige og pædagogiske forsknings- og uddannelsesmiljøer. Tænketanken kan inddrage forholdene i andre lande. Kulturministeriet vil stå for sekretariatsbetjeningen. Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde afholdes inden for Kulturministeriets ramme. Der er afsat 0,5 mio.kr. til udvalgets arbejde. Tænketankens arbejde forventes afsluttet senest 1. juni 2017.