Bekendtgørelse om musikskoler

Bekendtgørelse om musikskoler

I medfør af § 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8. maj 2013 og efter samråd med Statens Kunstråd, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver og formål

§ 1. Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere kommuner.

Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Undervisningen af voksne udløser ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik og efter bekendtgørelsens kapitel 3.

§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,

2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,

3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og

4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Kapitel 2

Vedtægter og læreplaner

§ 3. For musikskolen skal fastsættes vedtægter, som skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.

Stk. 2. Hvis musikskolen drives som en selvejende institution med kommunal støtte, skal kommunen som led i sin godkendelse påse, at vedtægterne for den selvejende institution opfylder de krav, der stilles til vedtægter i enten § 6 i lov om fonde og visse foreninger eller § 7 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering.

§ 4. Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

Kapitel 3

Betingelser for samt beregning og udbetaling af refusion mv.

§ 5. Staten yder efter ansøgning delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 3. Refusionen ydes til kommuner eller selvejende institutioner, der driver musikskolevirksomhed med kommunalt tilskud.

Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre selvejende institutioner, som driver musikskolevirksomhed.

Stk. 3. Kommuner eller selvejende institutioner, der driver musikskolevirksomhed med kommunalt tilskud, kan maksimalt få refunderet 25 % af udgifterne til lærerlønudgifter.

§ 6. Ansøgning om refusion efter § 5, stk. 1, skal ske til Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgning.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Bruttoudgiften ved skolens drift ansættes til lærerlønudgiften plus 25 %. Lærerlønudgiften omfatter lærerløn for undervisning af elever op til 25 år, løn vedrørende ledelse, kørselsgodtgørelse, pensionsbidrag og ATP. Elevbetalingsprocenten beregnes på grundlag af musikskolens samlede elevbetaling for børn og unge op til 25 år.

Stk. 3. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Denne beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales i rater kvartalsvist forud.

Stk. 4. For endelig beregning af refusion skal musikskolen indsende de nødvendige regnskabsoplysninger til Kulturstyrelsen efter dennes anvisninger. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. De fremsendte regnskabsoplysninger skal desuden være omfattet af revision. Den endelige refusion kan ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion, jf. stk. 3.

Stk. 5. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det efterfølgende år.

§ 7. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalt refusion kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor en modtager af refusion ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. lov om musik, § 12 a, stk. 2, og bekendtgørelsens § 6.

§ 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner mv. fravige bestemmelserne i §§ 5 og 6.

Kapitel 4

Tilsyn, samarbejde, statistik mv.

§ 9. Musikskolen er underlagt tilsyn fra den kommune, som er offentlig hovedtilskudsyder til musikskolen.

§ 10. Kommunen skal som led i sit tilsyn, jf. § 9, sikre, at lærere og ledelse har de nødvendige musikalske og pædagogiske kvalifikationer.

§ 11. Kommunen kan tilbyde børn og unge op til 25 år musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

§ 12. Musikskolens ledelse er ansvarlig for etablering og opretholdelse af samarbejde med grundskolen og hjemmene.

Stk. 2. Musikskolen skal samarbejde med musikalsk grundkursus (MGK) omkring talentudvikling og kan etablere samarbejde med øvrige relevante aktører.

§ 13. Musikskolen skal en gang om året indberette statistik til Danmarks Statistik efter Kulturstyrelsens retningslinjer.

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Kulturministeriet, den 14. maj 2013

Marianne Jelved

/ Eva Argir Falster

WWW.DAMUKO.DK
http://musikskoler.damuko.dk/

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

http://musikskoler.damuko.dk/
WWW.DAMUKO.DK

Overskrift 1

Musikskoler og Musikalske Grundkurser (MGK)

Musikskoler
Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole. Musikskolerne overholder de vejledende retningslinier for musikskoleundervisning og de vejledende standardvedtægter for musikskoler, som er udfærdiget af Kulturministeren i samråd med Statens Kunstråd. Musikskolerne søger Kunststyrelsen om statsstøtte til refusion af lærerlønnen og skal indsende budget og aflægge revideret regnskab.
En række musikskoler får statstilskuddet via de regionale kulturaftaler.

Musikalske Grundkurser (MGK)
De musikalske grundkurser (MGK) findes ved 17 større musikskoler fordelt over hele landet. MGK er et fuldt statsfinansieret tilskud og opererer efter Bekendtgørelse om musikalske grundkurser (MGK) og de dertil knyttede Tilskudsbetingelser for musikalske grundkurser, som er udfærdiget af Kulturministeren i samråd med Statens Kunstråd.
De musikskoler som tilbyder MGK, søger Statens Kunstråd om tilskud og skal indsende budget og aflægge revideret regnskab til Kunststyrelsen.

Bekendtgørelse om musikalske grundkurser (MGK)

Tilskudsbetingelser for musikalske grundkurser